Diller

Genel Bilgi

*Dünya Sağlık Örgütünce, dünyada her gün yaklaşık 1 milyon iş kazası yaşanmakta olduğu belirtilmektedir. Teknolojisi hızla gelişen ve çeşitlenen ülkemizde sanayinin gelişmesine paralel olarak iş kazaları ve riskleri de hızla artmaktadır. Fakat eğitilmiş ve bilinçli çalışanlar ile bu çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda yol gösterecek, bilgilendirecek yetişmiş insan gücüne ne kadar ihtiyaç olduğu ortadadır.

*İş ortamında var olan tehlikeleri bertaraf ederek risklerin minimize edilmesiyle çalışanı iş kazalarından, meslek hastalıklarından koruyan, üretim güvenliğini temin ederek, zamanın ve kişisel performansın da maksimum verimlilikte kullanılmasını sağlayan, işyerlerinde kullanılan her türlü araç, gereç ve makine ile bina güvenliğini risk altında tutabilecek diğer unsurların güvenlik denetimini yapabilecek, işçinin ve iş ortamının güvenliğinin yanı sıra işyeri çevresinin de güvenli alanlar olarak kalmasını sağlayabilecek meslek elemanlarının yetiştirilmesine ihtiyaç vardır.

*Programımız özellikle bölgemizde, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim açığını kapatması yönünden önemlidir.

*İş Sağlığı ve Güvenliği programımıznda, endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan ve bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirilmektedir. Mezunların, İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden ve yorumlayan, mesleki etik kurallara uygun davranan, bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan, çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri sağlayan, İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler olması hedeflenmiştir.

 

*İş Sağlığı ve Güvenliği programı mezunlarının öncelikle, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda kanun ve  yönetmelikleri takip edip yorumlayabilme becerisine sahip olmak, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri almak ve bu tedbirlerin yönetmelikleri uygunluğunu sağlamak, Risk analizi yapabilmek, ölçüm metotlarının yetkin bir şekilde kullanarak işletme içerisinde yapılması gerekli olan ölçümleri yapmak ve ilgili kuruluşlara yaptırmak gibi yeterliliklere sahip olması yanında aşağıda listelenen yeterliliklere sahip olması beklenmektedir.

1-            Temel bilimler alanında yeterli  bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek,

2-            Üretim süreçlerini analiz ederek  çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak.

3-            İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak.

4-            İş güvenliği eğitimleri planlama ve  uygulama becerisine sahip olmak.

5-            İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak.

6-            Acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapabilecek yetkinlikte olmak.

7-            İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izlemek,  yorumlayabilmek ve uygulamak.

8-            İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel  önlemler hakkında bilgi sahibi olmak.

9-            Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek.

10-         Anadilini sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimde etkin olarak kullanabilmek.

11-         Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak.

12-         Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak.

13-         Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak.

14-         Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak.

Bunların yanında gelişen teknolojiyi takip edebilir ve bilgiye ulaşma araçlarını kolayca kullanır. Ayrıca elde ettiği bilgiyi gereğince kullanabilir.

 

Programı Bitirenlerin Unvan ve Çalışma Alanları

Öğrenciler, bu programdan, “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” unvanı alarak mezun olurlar.

Günümüzde çalışanların sağlığına verilen önem ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturma ihtiyacı iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, özel ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personel (İş güvenliği uzmanı, İş yeri hekimi v.b.) istihdamı zorunlu hale getirilmiştir.

Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler.

Programdan mezun olan öğrenciler,Dikey Geçiş Sınavı ile; Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İşletme, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet bölümüne devam edebilirler.

Ayrıca kazandıkları tekniker ünvanı ve vasfı ile bazı Küçük veya Orta Büyüklükteki İşletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilir.

Programdan Mezun Olmak İçin Gerekli Koşullar

Öğrenci, en az 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Eğitim süresi; Dört Yarıyıl + Staj süresidir.

Staj Çalışmaları

Öğrenciler staj çalışmalarını, endüstriye dayalı eğitim kapsamında tek dönemde yapacağı 6 haftalık (30 iş günü) staj ile gerçekleştirecektir.

Türkçe