Diller

İnşaat Teknolojisi Programı - Ders İçerikleri

DERS İÇERİKLERİ

1. SINIF GÜZ YARIYILI                                                                                                                                                                                                           (T   U  K-AKTS)

AİT109 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi                                                               (2    0   2- 2)

Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılısını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış; Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savası’nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savası ve Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele.

TRD109 Türk Dili I                                                                                                  (2    0   2- 2)

Dilin, İNSan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.

YDİ107 İngilizce I                                                                                                    (2    0   2- 2)

Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must not, can, karsılaştırmalı yapılar, adıllar, kisi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar.

MAT101 Genel Matematik                                                                                    (3    0   3- 4)

Kümeler, sayılar, modüler aritmetik, cebir kavramı, polinom kavramı ve polinomlarla işlemler, oran ve orantı kavramları ve uygulamaları, denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlarda temel işlemler, fonksiyon çeşitleri, parabol ve grafiği, parçalı doğrusal fonksiyon  ve grafiği, mutlak değer fonksiyonu ve grafiği, üstel fonksiyonlar, logaritma .

İNS101 Statik I                                                                                                        (3    0   3- 4)

Ölçü birimleri, skaler ve vektörel büyüklükler, kuvvetlerde bileşen ve bileşke işlemleri, bir noktada moment, mesnet tepkileri.

İNS103 Teknik Resim                                                                                            (2    1   3- 4)

Teknik çizimin Temel Esasları, Ölçekli çizim, Ölçülendirme, Geometrik çizimler, Düzlemin izdüşümü, Geometrik cisimlerin izdüşümü, Düzlemlerin arakesiti, Basit parçaların perspektifi, Temel görünüş çizimleri.

İNS105 Yapı Malzemeleri                                                                                      (2    1   3- 4)

Yapı malzemelerinin tanımı ve sınıflandırılması ve numune alma yöntemleri, fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi yöntemleri, beton bileşenleri ve özellikleri, metal ve ahşap malzemeleri ve özellikleri, duvar bileşenleri, döşeme ve çatı kaplama malzemeleri; ısı, ses, su ve yangın yalıtım malzemeleri ve sınıflandırılması.

İNS107 Yapı Tesisatları                                                                                        (2    1   3- 4)

Atık su tesisatı ve kullanılan malzemeleri, temiz su tesisatı ve kullanılan malzemeleri, yapı elektrik tesisatında kullanılan malzemeleri, yapı merkezi sistem ısıtma tesisatı malzemeleri.

İNS109 Bilgi İletişim Teknolojileri                                                                        (2    0   2- 2)

İnternet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları / forumlar, web tabanlı öğrenme, kişisel web sitesi hazırlama, elektronik ticaret, kelime işlemci programında özgeçmiş, internet ve kariyer, iş görüşmesine hazırlık, işlem tablosu, formüller ve fonksiyonlar, grafikler, sunu hazırlama, tanıtıcı materyal hazırlama.

İNS111 Çevre Koruma                                                                                           (2    0   2- 2)

Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği

İNS113 İletişim                                                                                                       (2    0   2- 2)

Sözlü iletişim kurmak, yazılı iletişim kurmak, sözsüz iletişim kurmak, biçimsel (formal) iletişim kurmak, biçimsel olmayan (informal) iletişim kurmak, örgüt dışı iletişim kurmak

İNS115 İş Sağlığı Ve Güvenliği                                                                            (2    0   2- 2)

İş sağlığı ve güvenliği kavramı ve tanımı. İş kazası ve meslek hastalığı tanımları, nedenleri ve önleme yöntemleri. İş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi. İş güvenliği çalışmalarının ekonomik açıdan önemi. İş kazalarının oluşumu ve sınıflandırılması. Tehlikeler ve tehlike çeşitleri. Kaza araştırmalarında yöntem ve çözümler.  İşveren, işveren vekili ve iş güvenliği uzmanlarının iş kazasındaki sorumluluğu.

1. SINIF BAHAR YARIYILI

AİT 110 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi                                                            (2    0   2- 2)

Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savası, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.

TRD 110 Türk Dili II                                                                                                (2    0   2- 2)

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.

YDİ 108 İngilizce II                                                                                                  (2    0   2- 2)

Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler; might, could, can, must, may; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to,-ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar.

İNS102 Mesleki Matematik                                                                                    (3    0   3- 4)

İntegral, integral yardımı ile alan, hacim hesapları, integral yardımı ile ağırlık merkezi hesaplamaları, diferansiyel denklemler, diferansiyel denklem çözümleri, hata ve hata çeşitleri, lineer denklem sistemlerin çözümü, eğri uydurma yöntemleri, interpolasyon teknikleri.

İNS104 Beton Teknolojisi                                                                                     (3    1   4- 5)

Çimentonun kıvamı, prizi, hacim sabitliği, özgül ağırlığı, dayanımı ve ilgili deneyleri, agreganın birim hacmi, özgül ağırlığı, elek analizi, su emme oranı, aşınma kaybı ve ilgili deneyleri, ince agregada ince madde oranı, betonun birim hacim ağırlığı deneyi, beton kıvam deneyleri, beton basınç deneyi, beton karot deneyi, betonda mineral katkı kullanımı.

İNS106 Meslek Resmi                                                                                            (2    1   3- 4)

Plan, kesit, detay ve görünüşlerde kullanılan işaret ve sembollerinin çizimi, tarama yapımı, ölçülendirme, detay çizimi, kat planları çizimi, görünüş çizimi, kesit çizimi, BA elemanların plan ve detay çizimi.

İNS108 Mukavemet                                                                                                (2    0   2- 3)

Ağırlık merkezi, atalet momenti, çekme gerilmesi, basınç gerilmesi, kesme gerilmesi, tek eksenli eğilme.

İNS110 Statik II                                                                                                       (3    0   3- 4)

İzostatik kirişler, izostatik düzlem çerçeveler, izostatik düzlem kafes sistemler, üç mafsallı sistemler, hidrostatik basınç, hidrostatik kuvvet, hidrostatik kuvvetin etki noktası.

İNS112 Araştırma Yöntem ve Teknikleri                                                              (2    0   2- 2)

Araştırma konularının seçimi, kaynak araştırması yapımı, araştırma sonuçlarını değerlendirilmesi, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürülmesi, sunuma hazırlık yapılması ve sunum.

İNS114 Kalite Güvence Sistemi                                                                            (2    0   2- 2)

Kalite kavramı, standart ve  standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, üretimde kalite kontrolü, muayene ve örnekleme, toplam kalite kontrol, kontrol diyagramları, istatistiksel dağılımlar.

İNS116 Meslek Etiği                                                                                               (2    0   2- 2)

Etik ve ahlak kavramları, etik sistemler, ahlak oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiğinin incelenmesi, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, sosyal sorumluluk kavramı.

2. SINIF GÜZ YARIYILI  

İNS201 Betonarme                                                                                                 (2    1   3- 4)

Döşemenin statik hesapları, döşeme tasarımı, kirişlerin statik hesapları, kiriş tasarımı, kolonların statik hesapları, kolon tasarımı, temel yükleri, temel tasarımı.

İNS203 Bilgisayarla Destekli Çizim                                                                      (2    1   3- 3)

Paket program kurulumu, cad programı komutları, cad programı çizim ayarları, araç çubukları, temel bilgisayar işlemleri, detay çizimleri, ölçülendirme komutları, tarama, son işlemler, çıktı alma işlemleri.

İNS205 Karayolu İnşaatı                                                                                        (2    1   3- 3)

Ulaştırma sistemleri, karayolu standartları, karayolu güzergahı, yatay kurplar, düşey kurplar, enine kesit çıkarılması ve dever, harita ve arazi gözlemleri, dolgu ve yarma işleri, sanat  yapıları, güzergah toprak işleri, yol üst yapı malzemeleri, asfalt kaplamaları, beton kaplama.

İNS207 Şantiye Organizasyonu                                                                          (2    1   3- 3)

Şantiye kurulumu, iş programı, şantiyede imalat hazırlığı, imalat ekipleri, aplikasyon çalışmaları, hafriyat işleri, şantiye defterleri, büro çalışmaları, imalat kontrolü, hak ediş hazırlama, geçici ve kesin kabul.

İNS209 Yapı Onarım ve Güçlendirme                                                                  (2    1   3- 3)

Hasar tespiti, röleve çalışması, tahribatsız muayene, tahribatlı muayene, yapılarda güçlendirme, hasarlı bölgede ön hazırlık, malzeme temini, iskele ve platform, onarım ve güçlendirme.

İNS211 Zemin Mekaniği I                                                                                      (2    1   3- 3)

Çevre geotekniği açısından zeminlerin genel yapısı, muayene çukurları, zeminden numune alma yöntemleri, su içeriği, zemin inceleme tutanağı, ıslak elek analizi, ince taneli zeminlerde bağıl yoğunluğu, orta ve iri taneli zeminlerde bağıl yoğunluğu, tabii birim hacim ağırlığı (kum konisi metodu), ince taneli zeminlerin dane çapı dağılımı (hidrometre metodu), Casagrande cihazı ile likit limit deneyi, koni batma cihazı ile likit limit deneyi, plastik limit deneyi, rötre limiti deneyi.

İNS213 İşletme Yönetimi I                                                                                     (2    0   2- 2)

Mikroekonomik verileri takip etme, makroekonomik göstergeleri analiz etme, pazardaki boşlukları tespit etme, yatırım alternatiflerini değerlendirerek en uygun olanını seçme, yapılabilirlik çalışmalarını yürütme, işletmenin çevresini tanıma, talep analizi yapma, işletmenin kuruluş yerini, hukuksal yapısını ve kapasitesini belirleme, toplam yatırım maliyetini hesaplayarak finansman sağlama, tahmini gelir-gider hesabı, iş yeri ve üretim planı yapma, kurulum işlemlerini yürütme, uygun yapıyı oluşturup iş yerini açma.

İNS215 Mesleki Yabancı Dil I                                                                               (2    0   2- 2)

Uygun zaman-fiil ilişkisi, mesleki dokümanlardaki cümle öğeleri, yabancı dilde matematiksel işlemler.

İNS217 Prefabrik Yapılar                                                                                      (2    1   3- 3)

Betonarme prefabrik yapı sisteminin seçimi, iskelet sistemler, duvarlar, çatı plakları, temel ve detay çizimleri.

İNS219 Su Temini ve İletimi                                                                                  (2    1   3- 3)

İçme suları, sulama suyu, enerji üretiminde su, su ihtiyacı, su kaynak debisi, yüzey suları, yer altı suları, cazibeli iletim, terfili iletim.

SDD201 Staj Değerlendirme Dersi                                                                       (0    2   1- 6)

Öğrencilerin, programlarında eğitimini almış oldukları temel mesleki bilgilerini ilgilendiren işyerlerinde (laboratuar, atölye, fabrika, işletme, arazi, ve diğer  hizmet alanları), 6 Hafta (30 iş günü) süreyle, uzman kişiler gözetiminde yapmış olduğu çalışmalarını ve deneyimlerini içerecek şekilde hazırladıkları staj defterlerinin incelenmesi, jüri önünde sunumu ve sunumların diğer staj belgeleri ile birlikte değerlendirilmesi. 6 Hafta (30 iş günü) meslek ile ilgili özel veya kamu kuruluşlarında uygulama eğitimi alınacaktır. 

2. SINIF BAHAR YARIYILI    

İNS202 Arazi Ölçmeleri                                                                                         (3    1   4- 5)

Arazi ölçme teknikleri, nivelman işleri, elektronik arazi ölçme aletleri, boy kesit çıkartmak, en kesit çıkartmak, plankote ölçüleri.

İNS204 Atık Sular                                                                                                  (2    0   2- 3)

Çevreyi kirleten kaynakları tespit etme, atık suyun uzaklaştırılmasını yapma, depolama ve arıtma tesisini yaptırma.

İNS206 Bilgisayarla Destekli Tasarım                                                                 (2    1   3- 4)

Tasarım konusu, paket program kurulumu, paket programın çalıştırılması, veri toplama, veri girişi, analiz yaptırma, program çıktıları.

İNS208 Proje etüdü ve uygulaması                                                                     (3    1   4- 4)

Proje konusu, ihtiyaç analizi ve iş programı, kaynak araştırması, proje yürütülmesi, proje sunumu, proje dosyalama, projelerin teslimi.

İNS210 Yapı Metrajı ve Maliyeti                                                                           (3    1   4- 4)

Metrajların çıkartılması, birim fiyat çıkartılması, yaklaşık maliyet hesapları, ihale komisyonları, genel, teknik ve özel şartnameler, ihale dosyaları, KİK(kamu ihale kanunu) teklif dosyaları, KİK yazışma evrakları, ihale sözleşmesi.

İNS212 Zemin Mekaniği II                                                                                   (2    1   3- 4)

Zeminlerin sıkıştırılması, zeminlerin oturması, zeminlerin kayma mukavemeti, zeminlerin taşıma gücü ve serbest basınç dayanımı, zeminlerin taşıma gücü ve serbest basınç dayanımı, zeminlerin geçirgenliği, zeminlerin California taşıma (CBR) oranı, toprak basınçları, zeminlerin iyileştirilmesi.

İNS214 İşletme Yönetimi II                                                                                   (2    0   2- 2)

Planlama yapma, örgütleme yapma, yöneltme, koordinasyon sağlama, denetim yapma, iş analizi yapılmasını sağlama, İNSan kaynaklarını planlama, işgören adayı bulma, işgöreni seçme, işe alıştırma(oryantasyon) eğitimi verme, işgören performansını değerleme, işgörenin eğitilmesini sağlama, kariyer planlaması yapma, iş değerleme, ücretlendirme, üretimi planlama, üretimin gerçekleşebilmesi için örgütleme yapma, kapasite ve stok planlaması, hedef pazarı belirleme, ürün geliştirme, fiyatlandırma politikalarını belirleme, tutundurma politikalarını belirleme, dağıtım politikalarını belirleme, müşteri ilişkilerini yönetme, gelir ve gider hesaplarını yönetme, borç ve alacakları yönetme, varlıkları yönetme, kaynakları yönetme.

İNS216 Mesleki Yabancı Dil II                                                                               (2    0   2- 2)

İnşaat sektöründe kullanılan terimler ile ilgili İngilizce metinlerin incelenmesi; teknik rapor, CV, sipariş ve iş mektubu yazımı.

İNS218 Çelik Yapılar                                                                                             (2    1   3- 4)

Çelik yapılarda birleşim noktaları, çelik yapı nokta detayları, çelik yapılarda çekme çubukları, çelik yapılarda basınç çubukları.

İNS220 Mesleki Uygulamalar                                                                                (2    1   3- 4)

Taş, tuğla briket gibi malzemeleri kullanarak duvar örme kurallarının uygulamaları, hazır veya temrin sıva malzemesi kullanarak sıva işleri, fayans ve karo uygulamaları, yapı iskele uygulamaları, yapı tipine göre uygun ekonomik kalıp sistemi uygulaması, ahşap çatı kurulum uygulamaları, kiriş, döşeme ve kolon donatılarının projesine uygun çap ve şekilde yerleştirilmesi uygulamaları.

Türkçe